Nasza Działalność

Działalność Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie polega na ochronie policjantów i ich rodzin oraz emerytów i rencistów przed obniżeniem poziomu życia, ochrona prawna policjantów, wpływanie na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów, nadzór nad realizacją zadań z zakresu bhp i medycyny pacy, profilaktyki medycznej, kierowanie Społeczną Inspekcją pracy oraz współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów, uprawianie kultury fizycznej, zapewnienie wypoczynku po służbie i dla rodzin, ochronę interesów i świadczeń zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin, zapewnienie właściwych świadczeń emerytalno-rentowych, inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej, inicjowanie i popieranie działalności profilaktyczno-edukacyjnej wśród policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin, kultywowanie tradycji policyjnych i związkowych w celu integracji środowiska, współorganizowanie z kierownictwem służbowym działalności kulturalnej w strukturach Policji oraz związkowych, realizacja problematyki kulturalnej w programach szkoleń, realizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska policjantów, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, działania zmierzające do podnoszenia zaufania społeczeństwa do Policji i policjantów, przygotowanie i realizację programów obejmujących ubezpieczenia grupowe policjantów, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin, inne działania mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

Do góry